Algemene Voorwaarden:

Om een optimale service te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om een aantal afspraken te maken waar zowel u als ik zich aan dienen te houden. Daarom vraag ik u de volgende punten aandachtig door te lezen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Claudia Buiten Gewoon Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Bedrijfsomschrijving:

Claudia Buiten Gewoon Coaching is een zelfstandig werkende onderneming voor coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Definities
-- Opdrachtnemer: Claudia Buiten Gewoon Coaching, gebruikt voor het aanbieden van diensten.
-- Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Claudia Buiten Gewoon Coaching een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.
-- Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer advies/coaching/training verleend wordt of degene die een coachtraject, wandelcoachsessie of workshop volgt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
-- Overeenkomst ofwel opdracht: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Uitvoering van de overeenkomst
De wijze waarop de coaching/workshop gaat plaatsvinden, wordt tijdens het kennismakingsgesprek door mij aan u uitgelegd. Deze zal in een mail bevestigd worden en dient ondertekend naar mij geretourneerd te worden.

Opdrachtnemer; Claudia Buiten Gewoon Coaching; zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor eigen handelingen en gedrag.

Tarieven en Betalingsvoorwaarden
Bij het eerste kennismakingscontact, of uiterlijk voor aanvang van een consult of opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn duidelijk vermeld per sessie of coachtraject en volgens de overeengekomen tijdsduur per sessie en/of traject. Extra berekening voor eventuele extra reiskosten en reisuren zullen hierbij ook worden afgesproken. De coachsessies, workshops dienen Altijd voor aanvang betaald te worden.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De afgesproken dienstverlening kan slechts dan plaatsvinden wanneer er betaald is voor de aanvang van de afgesproken datum van de coachsessie, -traject of workshop.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Mogelijkheid tot vergoeding voor een coachtraject: Informeer bij de werkgever indien er belang bij is dat je vraag ook voor je werkgever opgelost wordt, of Arbodienst of er een budget is voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie of herstel bij ziekte

Annuleringen- afspraken verzetten:                                                                                           

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande datum kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zal dan een nieuwe datum worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Indien u bent verhinderd, dient u mij hiervan 24u. van te voren op de hoogte te stellen, anders ben ik genoodzaakt om u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist Claudia Buiten Gewoon Coaching of de tijd in rekening wordt gebracht.

Annuleringen dienen bij voorkeur telefonisch te geschieden, via voicemail en/of via e-mail, de annulering is pas definitief als deze door mij is bevestigd. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken consult behoudt Claudia Buiten Gewoon Coaching zich het recht voor 100% van het tarief aan u in rekening te brengen. Ik behoud mij het recht voor, een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres- en telefoongegevens, zodat ik u tijdig kan bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak.

Vertrouwelijke informatie – geheimhouding en eigendom
-- Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
-- In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
-- Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
-- Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

 

Aansprakelijkheid
- Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
- Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
- De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen
- Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Wijziging van de voorwaarden.                                                                                                              

Claudia Buiten Gewoon Coaching behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht

 

Privacy

Claudia Buiten Gewoon Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

Claudia Buiten Gewoon Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bereiken via telefoon of e-mail indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren betreft de gemaakte afspraken tot coaching, uit te kunnen voeren en je op de hoogte te houden van wijzigingen of het maken van nieuwe afspraken en/of ontwikkelingen

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te informeren over speciale aanbiedingen/acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je hiervoor uitschrijven.

 • Ik volg en analyseer uw gedrag op de website, dit helpt mij om de website te verbeteren en het aanbod van mijn diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

 • Claudia Buiten Gewoon Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Als je besluit een reactie te schrijven, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Ik ben altijd benieuwd naar de meningen van mijn bezoekers, maar behoud mijzelf het recht om bijdragen die niet aan mijn waarden en normen voldoen niet te publiceren.

 • Claudia Buiten Gewoon Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Claudia Buiten Gewoon Coaching gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien wijziging van de Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie

 

Indien je nog vragen hebt, dan kunt je contact met mij opnemen.